Νέα ερώτηση Γ. Παπαθανασίου για το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Κλείσιμο Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Απαντώντας σε προηγούμενη ερώτησή μου (8274/23-12-2010) σχετικά με το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο υφυπουργός κ. Γ. Ντόλιος επιβεβαίωσε ότι το Ινστιτούτο καταργήθηκε μεν, αλλά το Δημόσιο εξακολουθεί να πληρώνει το ενοίκιο για το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η καταργηθείσα υπηρεσία, όπως και για δύο θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων της διοίκησης που δεν υπάρχει πλέον. Στην απάντηση ο κ. υφυπουργός επικαλείται το γεγονός ότι η σύμβαση για τη μίσθωση του ακινήτου, που λήγει το Φεβρουάριο του 2011, προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ο μισθωτής (δηλ. το ΙΜΕΠΟ) υποχρεούται να καταβάλει όλα τα ενοίκια μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Αναφέρετε επίσης ότι θα συνεχίσετε να πληρώνετε το ενοίκιο και για τις θέσεις στάθμευσης, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων του Ινστιτούτου που περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Επανέρχομαι στο θέμα, για να σας επισημάνω ότι η πρακτική σας αυτή είναι παράνομη. Συγκεκριμένα:

  • Σύμφωνα με το νόμο 3130/2003 (άρθρο 19), το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από τη συμβατική λήξη της χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή, εφόσον καταργηθεί η στεγασμένη υπηρεσία ή υπαχθεί σε άλλη υπηρεσία.
  • Το υπουργείο Οικονομικών κοινοποίησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 εγκύκλιο προς όλους τους φορείς του Δημοσίου (αρ.1116514/2451) με θέμα «Λύση μισθώσεων ακινήτων στα οποία στεγάζονταν Δημόσιες Υπηρεσίες που έχουν καταργηθεί». Με την εγκύκλιο το υπουργείο υπενθυμίζει τις προβλέψεις του νόμου 3130/2003 και επισημαίνει ότι «τέτοιου είδους πρακτικές (δηλαδή διατήρηση των μισθώσεων ακινήτων όπου στεγάζονταν υπηρεσίες που έχουν καταργηθεί) έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθολογικοποίηση και τη μέγιστη αποδοτικότητα των δαπανών». Καλεί επίσης τους φορείς να προχωρήσουν στην άμεση απόδοση των ακινήτων στους ιδιοκτήτες, προκειμένου να πάψει η καταβολή μισθωμάτων, σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και χωρίς να αναλωθεί χρόνος για την εξακρίβωση της πιθανής καταλληλότητας του ακινήτου για τη στέγαση άλλης υπηρεσίας.

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1.Γιατί δεν εφαρμόζετε το νόμο 3130/2003 και την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών;

2.Γιατί συνεχίζετε να πληρώνετε ενοίκιο για θέσεις στάθμευσης στο Κολωνάκι (όπου βρίσκονταν τα γραφεία του ΙΜΕΠΟ), που είναι η ακριβότερη περιοχή της Ελλάδας και δεν τα φυλάσσετε δωρεάν σε άλλο χώρο του Δημοσίου, π.χ. στον ΟΔΔΥ;

3.Πότε μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στις άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, αρμόδιες για τη μετανάστευση; Υπήρχαν εργαζόμενοι με άλλο καθεστώς (έργου, ορισμένου χρόνου) και τι απέγιναν;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου