Ερώτηση για την πορεία εφαρμογής προγράμματος εγγύησης δανείων για μικρομεσαίους

Προς τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΘΕΜΑ: Πορεία εφαρμογής προγράμματος εγγύησης δανείων για μικρομεσαίους

Το υπουργείο Οικονομίας εξασφάλισε τον Ιούνιο του 2009 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση προγράμματος στήριξης της πραγματικής οικονομίας και της απασχόλησης με τη διευκόλυνση της δανειοδότησης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της κρίσης. Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 2 δις. ευρώ, προέβλεπε την παροχή εγγυήσεων του Δημοσίου για δάνεια που καλύπτουν το ετήσιο μικτό μισθολογικό κόστος της επιχείρησης (αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές). Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα ήταν να μην μειώσει τις θέσεις εργασίας για δύο χρόνια.

Στόχος του προγράμματος ήταν να διασφαλιστεί η διατήρηση της απασχόλησης και του εισοδήματος χιλιάδων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και η συνέχιση της λειτουργίας των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Αυτονόητο είναι το όφελος και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1.Πόσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

2.Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν και από πότε;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου