Ερώτηση για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72 για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Προς την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Οδηγίας 2009/72 για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Από τον Ιούλιο του 2009 έχει εκδοθεί η Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία ο πλήρως αποτελεσματικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την Κοινότητα. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες δικτύου και οι δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Κοινότητα παραμένουν ανεξάρτητες μεταξύ τους, οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να αρνούνται την πιστοποίηση διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς που δεν τηρούν τους κανόνες διαχωρισμού. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την Οδηγία τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συμμορφωθούν με αυτή το αργότερο στις 3 Μαρτίου 2011, δηλαδή σε περίπου 10 μήνες από σήμερα.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

1.Ποιές είναι οι μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν γίνει από τους εποπτευόμενους από εσάς φορείς (ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ) για τη συμμόρφωση με την Οδηγία;

2.Προς ποιο μοντέλο από τα περιγραφόμενα στην Οδηγία σχεδιάζετε να κινηθούμε ως χώρα;

3.Προκειμένου για την εναρμόνισή μας με την Οδηγία πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ και εάν ναι σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Παπαθανασίου