Δήλωση Γιάννη Παπαθανασίου για το πόρισμα της Siemens

Η κυβερνητική πλειοψηφία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής για την Siemens, αφού άλλαξε δύο φορές τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι πρέπει να ελεγχθώ, κατέληξε στα ακόλουθα:

«ΙΙ. Ιωάννης Παπαθανασίου

Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών (8/1/2009 – 5/10/2009)

Αν και από τις 13.03.2009 ο τότε Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία υπεδείκνυε την διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει – μεταξύ άλλων – και στην έκπτωση της SIEMENS από συμβάσεις που είχε συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο, ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου δεν προέβη σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Αυτό δε, παρά το γεγονός ότι ήταν σε γνώση της αλληλογραφίας μεταξύ SIEMENS και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ιωάννη Σιδηρόπουλου και της επιστολής που είχε στείλει η εταιρεία στον Πρωθυπουργό με περιεχόμενο τις αναφορές στις ενέργειες της SIEMENS για τη καταπολέμηση των περιπτώσεων διαφθοράς δημοσίων αξιωματούχων (βλ. επιστολή SIEMENS HELLAS προς τον τότε Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή στις 28.01.2009 και κοινοποίησή της προς τον κ. Γιάννη Παπαθανασίου με αριθμ. Πρωτ.: 1171, και απάντηση του ΓΓ κ. Ι. Σιδηρόπουλου προς την SIEMENS HELLAS στις 22.5.2009 με αριθμ. Πρωτ.: 25763/1441). Μόνον στις 27.08.2009 ο Γ.Γ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ιωάννης Σιδηρόπουλος με επιστολή του ζητούσε από τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να εφαρμόσουν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μόλις τέσσερις ημέρες πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών του 2009. Συνεπώς ο τότε Υπουργός ολιγώρησε να ασκήσει στο πλαίσιο της εποπτείας του ως αρμόδιος εκπρόσωπος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου τις κατάλληλες ενέργειες. Προτείνεται η διερεύνηση περαιτέρω ευθυνών του».

Τα όσα υποστηρίζει η κυβερνητική πλειοψηφία των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής είναι εντελώς αναληθή. Αποκρύπτουν εσκεμμένα μια σειρά ενεργειών για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, που έγιναν στη διάρκεια της θητείας μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα στο διάστημα των έξι μηνών, οι οποίοι μεσολάβησαν από την έκδοση της γνωμοδότησης του ΝΣΚ μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Όσον αφορά δε την επιστολή της 27ης Αυγούστου του γ.γ. του υπουργείου, δεν είναι ακριβές ότι η εντολή προς τις ΔΕΚΟ να εφαρμόσουν τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ δόθηκε για πρώτη φορά με το έγγραφο αυτό. Ήδη από τις 3 Απριλίου το ΝΣΚ έστειλε τη γνωμοδότηση σε όλα τα γραφεία υπουργών και στις γενικές γραμματείες, προκειμένου να ενημερώσουν τις υπηρεσίες της αρμοδιότητάς τους, ενώ στις 25 Μαίου η γνωμοδότηση κοινοποιήθηκε στους φορείς του υπουργείου Οικονομίας, μεταξύ αυτών και στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ. Συνεπώς η επιστολή του γ.γ. με ημερομηνία 27 Αυγούστου αποτελούσε υπενθύμιση προς τους φορείς, να ανταποκριθούν. Ίσως αυτοί να είναι και οι λόγοι για τους οποίους δεν με κάλεσαν να καταθέσω στην Εξεταστική Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, τα πραγματικά γεγονότα παρατίθενται με ακρίβεια στον πίνακα που ακολουθεί.

Χρονολογική σειρά γεγονότων υποθέσεως Siemens
24-2-2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (1243) για τις δυνατότητες νομικού χειρισμού της υπόθεσης Siemens. Σε αυτήν αναφέρεται ότι η άσκηση αξιώσεων και η επιβολή κυρώσεων προϋποθέτουν τη συγκέντρωση και την τεκμηρίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου του αναγκαίου πραγματικού υλικού.
13-3-2009 Η γνωμοδότηση γίνεται αποδεκτή από εμένα, με την ιδιότητά μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
3-4-2009 και 13-4-2009 Έγγραφο του ΝΣΚ προς όλα τα υπουργεία και τις Γενικές Γραμματείες με το οποίο καλούνταν:

  • να παράσχουν κάθε σχετικό με την υπόθεση στοιχείο στα ανωτέρω ορισθέντα μέλη του ΝΣΚ
  • να προβούν, σε συνεργασία με τα Γραφεία Νομικών Συμβούλων, σε κάθε ενέργεια της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να προσδιορισθούν και εξασφαλισθούν τα συμφέροντα και οι εν γένει απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, τις οποίες, πρέπει να προσδιορίσουν οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες. Εντολή του προέδρου του ΝΣΚ προς τρία μέλη του Συμβουλίου να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, στην ποινική διαδικασία και να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς υποστήριξη των συμφερόντων του.
10-4-2009 και 7-5-2009 Το Ελληνικό Δημόσιο προβαίνει σε δηλώσεις παραστάσεως πολιτικής αγωγής ενώπιον του 4ου ειδικού ανακριτού του Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στη δικογραφία.
5-5-09 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κοινοποιεί σε όλα τα υπουργεία κατάλογο με 29 συγκεκριμένα ερωτήματα προκειμένου «να διερευνηθούν και όσες άλλες πτυχές της υπόθεσης συνδέονται με ζημία του Δημοσίου». Το ΝΣΚ ζητά μεταξύ άλλων πληροφορίες για τις συμβάσεις αρμοδιότητας των επιμέρους υπουργείων, που είχαν υπογραφεί με τη Siemens την προηγούμενη 20ετία (από το 1989), αν έγιναν ή όχι διαγωνισμοί και αν όχι γιατί, ποιες άλλες εταιρίες συμμετείχαν και γιατί προτιμήθηκε η Siemens, πως υλοποιήθηκαν οι συμβάσεις, ποιοι τις υπέγραψαν από την πλευρά του Δημοσίου, κ.α.
12-5-09 Επιστολή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας, κ. Ι. Σιδηρόπουλου, προς τη Siemens, σύμφωνα με την οποία αποτελεί υποχρέωση της εταιρίας η εκ μέρους της παροχή των αναγκαίων απαντήσεων προς το ΝΣΚ, το οποίο χειρίζεται τη σχετική υπόθεση.
25-5-09 Έγγραφο του νομικού συμβούλου του υπουργείου Οικονομίας προς όλους τους φορείς του υπουργείου, με το οποίο τους καλεί να εφαρμόσουν τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τη Siemens και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο με τα 29 συγκεκριμένα ερωτήματα. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλες τις γραμματείες, μεταξύ αυτών δηλαδή και στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ).
24-6-09 Ο πρόεδρος του ΝΣΚ με ενημερώνει με επιστολή του ότι αναμένονται οι απαντήσεις των φορέων του Δημοσίου, όπως επίσης και ότι το ΝΣΚ έχει ζητήσει από 1ης Ιουνίου το σύνολο των εγγράφων του ανακριτικού υλικού από το Πρωτοδικείο.
17-7-09 Νέα επιστολή του γ.γ. του υπουργείου προς τη Siemens, στην οποία επισημαίνεται μεταξύ άλλων:

«… δεδομένης της μέχρι σήμερα μη παροχής οποιωνδήποτε συγκεκριμένων στοιχείων, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν προκύπτει εκ μέρους σας ειλικρινής πρόθεση συνδρομής για τη διαλεύκανση της υποθέσεως Siemens, οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισμοί σας παρίστανται προσχηματικοί και παρελκυστικοί.

Δεδομένης και της αρνητικής θέσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο αίτημα περί συνάντησης μελών του με εκπρόσωπό σας, δεν υπάρχει πλέον έδαφος επικοινωνίας μαζί σας.

Σας δηλώνουμε ότι θα εξακολουθήσουμε τις προσπάθειές μας για τον καταλογισμό των ευθυνών που προκύπτουν εις βάρος της εταιρίας σας, με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου».

5-8-2009 και Σεπτέμβριος 2009 Μετά από προσφυγή της εταιρίας στη διαιτησία, με υπουργικές αποφάσεις ορίστηκε ο διαιτητής εκ μέρους του Δημοσίου και εκτός από τα μέλη του ΝΣΚ που είχαν ορισθεί, ανατίθεται και σε νομική εταιρία η εκπροσώπηση του Δημοσίου στη διαιτητική δίκη.
27-8-2009 Έγγραφο του γεν. γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας προς τις ΔΕΚΟ, με το οποίο υπενθυμίζονται τα όσα αναφέρονται στη γνωμοδότηση του Φεβρουαρίου του ΝΣΚ, που είχε ήδη αποσταλεί σε όλα τα υπουργεία και όλες τις γενικές γραμματείες από τις 3 Απριλίου και στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ από τις 25 Μαΐου.

Γιατί, ενώ όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι δημόσια γνωστές, η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να τις αποκρύψει; Είναι σαφές ότι το κάνει διότι μόνο έτσι μπορούσε να συνεχίσει να με συκοφαντεί. Για αυτές τις συκοφαντίες και για την κατάφωρη παραποίηση της αλήθειας σε βάρος μου, οφείλω κι εγώ να ζητήσω ευθύνες. Προτίθεμαι δε να το κάνω. Η προσέγγιση όμως των Βουλευτών της πλειοψηφίας όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, ανοίγει μια σειρά από ερωτήματα για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα, δικαιούμαι να ρωτήσω τα ακόλουθα:

1. Ποια συνέχεια είχαν όλες οι παραπάνω ενέργειες στους επόμενους 15 μήνες, που το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση;

2. Τεκμηριώθηκε από τους αρμόδιους φορείς, όπως είχε ζητηθεί επί Υπουργίας μου, η ζημία του Δημοσίου από τις συγκεκριμένες προμήθειες, ώστε να είναι εφικτή η προσφυγή του Δημοσίου για αποζημίωση;

3. Γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν συνέχισε τον έλεγχο για το θέμα αυτό μέχρι σήμερα;

4. Πως αντιδρά η Εξεταστική Επιτροπή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μόλις 15 μήνες μετά, θυμήθηκε ότι πρέπει να προωθήσει δικαστικά τις αξιώσεις του Δημοσίου από τη Siemens; Ειδικά μάλιστα εφόσον αυτό είναι γνωστό από την Άνοιξη του 2009, όπως και το γεγονός ότι απαιτείται πρώτα η τεκμηρίωση της ζημιάς του Δημοσίου από τους αρμόδιους φορείς.

Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει σαφώς ότι η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, με την τιμητική εξαίρεση του κ. Π. Οικονόμου, δεν λειτούργησε ορθά με βάση τα καθήκοντά της. Είναι προφανές ότι αντί να διερευνήσει αντικειμενικά και σε βάθος την υπόθεση, προτίμησε να επιδοθεί σε κομματικά παιχνίδια.

2018-09-19T13:43:00+03:00Δελτία Τύπου|