Αποφάσεις Διυπουργικής Επιτροπής προμηθειών

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή για τις προμήθειες που αφορούν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, φάρμακα κ.λπ.), με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά. Η Επιτροπή συστήθηκε με τον πρόσφατο νόμο 3790/2009. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η προώθηση μιας ριζικής παρέμβασης με σκοπό τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, την καταπολέμηση της σπατάλης και την αποτελεσματικότερη χάραξη πολιτικής στο χώρο του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η εφαρμογή ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση της συνταγογραφίας και της χορήγησης φαρμάκων, καθώς και για τον έλεγχο του κόστους των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων. Με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου συστήματος και στην Ελλάδα, θα υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των συνταγών από τα φαρμακεία σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την άμεση εκκαθάρισή τους και τη διενέργεια αυτόματων ελέγχων και την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων.

Το νέο σύστημα θα προβλέπει χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για:

  • Την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής στοιχείων συνταγής και διάθεσης φαρμάκων και σημαντικότερων υγειονομικών υλικών στα ιδιωτικά και νοσοκομειακά φαρμακεία (τελικά σημεία διάθεσης).
  • Τη λειτουργία κεντρικού συστήματος και τον έλεγχο αναλυτικών στοιχείων, που θα επιτρέψουν τον ταχύτατο και τεκμηριωμένο υπολογισμό στοιχείων και τη βεβαίωση των κρατικών εσόδων.

Γι αυτό το λόγο ανατίθεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) η διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ενός καινοτόμου θεσμού του κοινοτικού δικαίου (άρθρα 29 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 23 του Π.Δ. 60/2007, περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας). Η διαδικασία ξεκινά άμεσα – εντός του Σεπτεμβρίου – και θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε και για το ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και εντός 6μηνου η υλοποίηση του συστήματος. Όπως είναι γνωστό, οι φαρμακευτικές δαπάνες στη χώρα μας αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους λογαριασμούς δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Η έως σήμερα έλλειψη ελέγχου στην αλυσίδα διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, ευνοεί φαινόμενα, όπως η περιττή συνταγογράφηση, η σπατάλη και η αδιαφάνεια, ενώ παράλληλα εμποδίζει τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και της πληροφόρησης που απαιτείται για την αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών και την προώθηση των κατάλληλων παρεμβάσεων. Τα οφέλη που θα προκύψουν από τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση είναι πολλαπλά, τόσο για το κράτος και τον φορολογούμενο πολίτη, όσο και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον χώρο της υγείας.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η εφαρμογή παρόμοιων συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των συνολικών δαπανών έως και 30%. Αυτό, σε βάθος χρόνου, αντιστοιχεί σε συνολική εξοικονόμηση στον κρατικό προϋπολογισμό έως και 2 δισ. ευρώ ετησίως. Έτσι, το κράτος θα αποκτήσει πλέον τη δυνατότητα για την πλήρη αποτύπωση και τον έλεγχο της διακίνησης, την άμεση αναγνώριση των τάσεων και τον αποτελεσματικότερο οικονομικό σχεδιασμό. Επίσης, θα αυξηθεί η ταχύτητα και η ευελιξία στην αξιολόγηση και την προσαρμογή των πολιτικών που εφαρμόζονται. Ακόμη, σημαντικό όφελος προκύπτει και για τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των συνταγογραφήσεων, αντικειμενικού και τεκμηριωμένου υπολογισμού του χρηματικού ποσού επιστροφής από τις φαρμακοβιομηχανίες, έγκαιρου υπολογισμού των οφειλών τους και εξορθολογισμού των δαπανών για φάρμακα, ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις. Όσον αφορά στα φαρμακεία, το νέο σύστημα θα επιτρέψει τη βελτίωση, την επιτάχυνση και την οργανωμένη αποτύπωση των καθημερινών αναγκών τους και την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών τους. Επίσης, θα επιτρέψει την άμεση ενημέρωση για αλλαγές και αποσύρσεις στα Μητρώα Φαρμάκων και Υλικών.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές για τη χάραξη πολιτικής στο χώρο της υγείας (Υπουργεία, ΕΟΦ, κ.λπ.), θα αποκτήσουν μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης σε θέματα, όπως η παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων φαρμάκων, η παρακολούθηση της κατανάλωσης, η διαχείριση νοσημάτων, η διαχείριση του συστήματος της αποζημίωσης, η παρακολούθηση των τιμών, καθώς και η συγκέντρωση επιδημιολογικών στοιχείων. Σημαντική προέκταση του συστήματος θα είναι και η διασύνδεσή του με πρότυπο κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών και λειτουργικής υποστήριξης νοσοκομείων, ώστε να ελεγχθούν οι τεράστιες δαπάνες που παρατηρούνται σήμερα στην προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ψηφίσθηκε τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εισάγονται μέτρα για να μειωθεί το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης τόσο για το κράτος, όσο και για τους ίδιους τους πολίτες και που προβλέπει ότι:

  • η τιμή διάθεσης των φαρμάκων θα καθορίζεται από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών που καταγράφονται στα 26 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται διάλογος του ΥΠ.ΑΝ. με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς φαρμάκου, με στόχο την αναμόρφωση της σχετικής Αγορανομικής Διάταξης των φαρμάκων. Τέλος, ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης σε όλους τους πολίτες του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α), ο οποίος αποτελεί βασικό συστατικό των διασταυρώσεων και ελέγχων που γίνονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) για όλες τις δαπάνες όλων των ασφαλιστικών ταμείων και, μεταξύ άλλων, θα βοηθήσει καθοριστικά και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης.

2018-09-25T14:57:12+03:00Δελτία Τύπου|