Αποφάσεις Διυπ. Επ. Φορέων Γεν. Κυβέρνησης

Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική Επιτροπή Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως προβλέπεται από το Ν. 3697/2008, με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου, Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη-Πετραλιά και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου καθώς και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα. Σκοπός της Επιτροπής είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας και την εξοικονόμηση πόρων. Σύμφωνα με το Ν. 3697/2008, οι Φορείς αυτοί είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας. Στη σημερινή συνεδρίαση, η Διυπουργική Επιτροπή ενημερώθηκε για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος στους παραπάνω Φορείς. Από την ενημέρωση που έγινε, προκύπτει ότι μέχρι τώρα 103 Δημόσιες Μονάδες Υγείας (το 80% του συνόλου) έχουν εφαρμόσει το διπλογραφικό σύστημα και έχουν συντάξει οικονομικές καταστάσεις για το 2008. Επίσης, 20 από τις 103 Δημόσιες Μονάδες Υγείας συνέταξαν τις καταστάσεις αυτές σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Για το έτος 2009 προβλέπεται να συντάξουν οικονομικές καταστάσεις όλες οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, ενώ 70 Δημόσιες Μονάδες Υγείας (ποσοστό πάνω από το 50%) θα εφαρμόσουν τα ΔΠΧΠ.

Η υποβολή των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Στη Διυπουργική Επιτροπή παρουσιάσθηκαν, σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε γίνει στην πρώτη συνεδρίασή της στις 4-3-2009, υποδείγματα προϋπολογισμών για τη χρήση 2010 που θα πρέπει να υποβληθούν από τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα υποδείγματα θα αποσταλούν υπό μορφή εγκυκλίου και η υποβολή τους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Με την εφαρμογή των κανόνων οικονομικής διαφάνειας στους παραπάνω Φορείς δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των εσόδων και δαπανών τους, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται φαινόμενα κακοδιαχείρισης και σπατάλης και να εξοικονομούνται δημόσιοι πόροι. Επίσης, παρουσιάστηκε στη Διυπουργική Επιτροπή υπόδειγμα τριετούς προγραμματισμού για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, το οποίο θα αποσταλεί στους Φορείς στο προσεχές διάστημα. Ο στόχος είναι να έχουν υποβληθεί έως το τέλος του έτους 2009 τα σχετικά υποδείγματα για την περίοδο 2010-2012.

2018-09-24T17:34:48+03:00Δελτία Τύπου|